З метою протидії та запобіганню корупції в органах юстиції Херсонщини начальник Головного територіального управління юстиції у Херсонській області запровадив електронну «скриньку довіри» у соціальній мережі Facebook. Подолаємо корупцію разом!>

Положення про райміськуправління юстиції

03 Лют 2016

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
23.06.2011 N 1707/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 червня 2011 р. за N 760/19498

ПОЛОЖЕННЯ
про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції
№ 1734/5 від 26.11.2012
№ 1843/5 від 14.12.2012
№ 1330/5 від 03.07.2013
№ 1457/5 від 19.07.2013
№ 1841/5 від 02.09.2013
№ 694/5 від 25.04.2014
№ 1948/5 від 19.11.2014
№ 115/5 від 30.01.2015
№ 702/5 від 15.05.2015
№ 784/5 від 26.05.2015
№ 2268/5 від 11.11.2015}

1. Районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції (далі – управління юстиції) є територіальними органами Міністерства юстиції України (далі – Мін’юст).

Управління юстиції підпорядковуються Мін’юсту та безпосередньо Головним територіальним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі – головні територіальні управління юстиції).

2. Управління юстиції у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України та іншими актами законодавства України, а також наказами головних територіальних управлінь юстиції.

3. Основними завданнями управління юстиції є:

реалізація державної правової політики, державної політики з питань державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, державної реєстрації договорів комерційної концесії (субконцесії), реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, громадських спілок, інших громадських формувань, статутів, а також забезпечення реалізації державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб);

експертне забезпечення правосуддя;

забезпечення роботи нотаріату;

здійснення в межах повноважень міжнародно-правового співробітництва.

4. Управління юстиції відповідно до покладених на нього завдань:

4.1 узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його повноважень, готує пропозиції щодо його вдосконалення та подає їх на розгляд головних територіальних управлінь юстиції;

4.2 бере участь у розвитку системи правової інформації;

4.3 підтримує тексти актів законодавства у контрольному стані, веде їх облік та здійснює зберігання; доводить інформацію про збірники актів законодавства, що видаються Мін’юстом, та про доступ до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів до відома органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадян;

4.4 координує діяльність територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій з питань систематизації законодавства, перевіряє стан такої діяльності, надає рекомендації щодо її поліпшення і вносить пропозиції про усунення виявлених недоліків;

4.5 координує діяльність територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, а також державних підприємств, установ, організацій та державних господарських об’єднань, навчальних закладів з питань правової освіти населення, перевіряє стан їх діяльності із зазначених питань, надає їм необхідну методичну допомогу, консультує їх з питань підготовки навчально-тематичних планів, програм, посібників, визначення форм і методів правового навчання; дає рекомендації щодо його вдосконалення; бере участь у проведенні семінарів, конференцій, олімпіад, конкурсів та інших навчально-методичних заходів;

4.6 здійснює методичне керівництво правовою роботою в територіальних органах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органах виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністраціях, а також на державних підприємствах, в установах, організаціях та державних господарських об’єднаннях;

4.7 перевіряє в територіальних органах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органах виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністраціях, а також на державних підприємствах, в установах, організаціях та державних господарських об’єднаннях стан правової роботи, надає рекомендації щодо її поліпшення, вносить пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

4.8 здійснює через засоби масової інформації інформування населення з питань держави і права, захисту прав і основних свобод людини, чинного законодавства та діяльності підвідомчих органів та установ юстиції;

4.9 організовує та забезпечує роботу громадських приймалень із надання безоплатної первинної правової допомоги, надає їм методичну допомогу;

4.10 забезпечує розгляд запитів на отримання публічної інформації, забезпечує доступ до публічної інформації;

4.11 сприяє розвитку надання юридичних послуг з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб;

4.12 сприяє організації навчання державних виконавців та забезпечує підвищення рівня їх кваліфікації;

4.13 здійснює експертизу нормативно-правових актів, що підлягають державній реєстрації, на відповідність положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини;

4.14 здійснює державну реєстрацію нормативно-правових актів районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших структурних підрозділів, веде реєстр цих актів;

4.15 перевіряє в районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях, їх управліннях, відділах, інших структурних підрозділах стан додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, вимагає у разі потреби подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію або їх скасування, вносить пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

4.16 скасовує рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів;

4.17 організовує роботу щодо прийому від виконавчих органів сільських, селищних та міських (крім міст обласного значення) рад звітів за встановленими формами;

4.18 відповідно до законодавства забезпечує ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна;

4.19 здійснює контроль за діяльністю атестованих судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ і здійснюють свою діяльність на підставі свідоцтва Мін’юсту та внесені до Державного реєстру атестованих судових експертів;

4.20 сприяє організації роботи державних нотаріальних контор, які працюють на території району (міста);

4.21 сприяє організації надання приватними та державними нотаріусами правової допомоги населенню району (міста) з питань учинення нотаріальних дій;

4.22 організує та контролює виконання міжнародних договорів України з питань правової допомоги в цивільних, сімейних, кримінальних справах, а також конвенцій і угод з питань, пов’язаних з діяльністю установ юстиції;

4.23 здійснює заходи щодо підвищення ефективності роботи органів державної реєстрації актів цивільного стану, контролює їх діяльність стосовно додержання ними законодавства при державній реєстрації актів цивільного стану, перевіряє їхню роботу, надає практичну та методичну допомогу;

4.24 проводить державну реєстрацію актів цивільного стану та видає відповідні свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, розглядає матеріали про зміну імені та про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання;

4.25 надає інформацію про анульовані свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану до структурного підрозділу головних територіальних управлінь юстиції з питань державної реєстрації для її оприлюднення на офіційному веб-сайті Мін’юсту у разі неповернення свідоцтв у випадках, визначених законодавством;

4.26 подає до структурного підрозділу головних територіальних управлінь юстиції з питань державної реєстрації матеріали для вирішення питання щодо анулювання поновлених та повторно складених актових записів цивільного стану;

4.27 повторно видає свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану та витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян у порядку, передбаченому законодавством;

4.28 подає відповідним відділам ведення Державного реєстру виборців відомості про померлих виборців;

4.29 подає до структурного підрозділу головних територіальних управлінь юстиції з питань державної реєстрації актів цивільного стану в установленому законодавством порядку звіти про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також іншу документацію, яка використовується у діяльності структурних підрозділів;

4.30 взаємодіє з іншими органами державної реєстрації та місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями з питань державної реєстрації;

4.31 веде облік бланків свідоцтв про державну реєстрацію, зберігає ці бланки, а також книги державної реєстрації актів цивільного стану, метричні книги та іншу документацію, яка використовується у діяльності структурних підрозділів з питань державної реєстрації;

4.32 забезпечує виконавчі органи сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад, які реєструють акти цивільного стану, бланками свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, актових записів цивільного стану, а також іншою документацією у сфері державної реєстрації актів цивільного стану;

4.33 перевіряє дотримання вимог законодавства посадовими особами виконавчих органів сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад, які здійснюють державну реєстрацію актів цивільного стану, та надає їм методичну допомогу;

4.34 надає платні послуги у сфері державної реєстрації актів цивільного стану;

4.35 здійснює відповідно до законодавства державний контроль за виконанням виконавчими органами сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад делегованих повноважень з питань державної реєстрації актів цивільного стану;

4.36 приймає для проставлення апостиля офіційні документи, що видаються органами юстиції та судами, а також документи, що оформляються нотаріусами України, та видає їх з проставленим апостилем;

4.37 здійснює державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відповідно до закону;

4.38 надає інформацію про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно до закону;

4.39 бере на облік безхазяйне нерухоме майно відповідно до закону;

4.40 приймає та видає документи, пов’язані з проведенням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, взяттям на облік безхазяйного нерухомого майна, наданням інформації про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відповідно до законодавства;

4.41 здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відповідно до законодавства;

4.42 надає інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відповідно до законодавства;

4.43 приймає рішення щодо реєстрації громадських об’єднань, вносить до Реєстру громадських об’єднань відомості про відокремлені підрозділи громадських об’єднань, прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання, легалізацію місцевих та первинних професійних спілок та їх об’єднань, реєстрацію структурних утворень політичних партій, державну реєстрацію місцевих асоціацій органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням асоціацій з урахуванням адміністративно-територіальних одиниць, на які поширюється діяльність органів місцевого самоврядування, що об’єднуються, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, місцевих організацій роботодавців та їх об’єднань, місцевих асоціацій кредитних спілок, статутів територіальних громад сіл, селищ, міст (крім міст Києва та Севастополя) та забезпечує видачу виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

4.44 приймає рішення щодо взяття до відома повідомлення організацій місцевих, обласних, регіональних, республіканських, всеукраїнських професійних спілок; реєстрації (погодження або взяття до відома) змін до статутних документів громадських формувань, взяття до відома інформації про зміни у складі керівних органів громадських формувань, прийняття повідомлень про зміни до статутів громадських об’єднань, зміни у складі керівних органів громадських об’єднань, зміну особи (осіб), уповноваженої(их) представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження громадських об’єднань, припинення громадських формувань; прийняття повідомлення про зміни до статуту (положення), складу керівних органів, місцезнаходження та припинення діяльності місцевих осередків громадських об’єднань зі статусом юридичної особи; приймає рішення про видачу дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту (положення) громадського об’єднання, інших громадських формувань та місцевого осередку громадського об’єднання зі статусом юридичної особи;

4.45 готує звітність щодо зареєстрованих (легалізованих) громадських формувань та їх статутів, яка подається до відповідного головного територіального управління юстиції;

4.46 здійснює контроль за додержанням структурними утвореннями політичних партій положень статутів політичних партій, Конституції та законів України;

4.47 веде Державний реєстр актів цивільного стану громадян, Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, Єдиний реєстр громадських формувань, Реєстр громадських об’єднань;

4.48 здійснює заходи з підвищення кваліфікації державних реєстраторів, інших державних службовців та посадових осіб виконавчих органів сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад, які реєструють акти цивільного стану, проводить відповідні наради, семінари;

4.49 бере участь у перевірках, що здійснюються головним територіальним управлінням юстиції;

4.50 готує звіти щодо витрачання бланків у визначених сферах діяльності;

4.51 здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції та законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України.

5. Управління юстиції з метою організації своєї діяльності:

5.1 організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників апарату управління юстиції;

5.2 сприяє здійсненню добору кадрів управління юстиції;

5.3 за дорученням головного територіального управління юстиції укладає договори, вивчає, аналізує та узагальнює потреби матеріально-технічного забезпечення управління юстиції, забезпечує збереження матеріальних цінностей;

5.4 розглядає звернення громадян з питань, що належать до його компетенції, виявляє та усуває причини, що породжують обґрунтовані скарги громадян;

5.5 забезпечує у межах своєї компетенції дотримання державної таємниці в управлінні юстиції, підвідомчих органах та установах юстиції;

5.6 забезпечує в межах своєї компетенції виконання завдань мобілізаційної готовності;

5.7 здійснює контроль в управлінні юстиції та підвідомчих органах і установах юстиції за дотриманням актів законодавства з питань боротьби з корупцією і злочинністю та забезпечує їх неухильне виконання;

5.8 забезпечує в межах повноважень проведення заходів щодо запобігання корупції та здійснення аналізу стану дотримання антикорупційного законодавства.

6. Управління юстиції має право:

6.1 залучати вчених і фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань, що належать до його компетенції;

6.2 одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

6.3 скликати та проводити наради з питань, що належать до його компетенції;

6.4 у разі неналежного виконання керівником юридичної служби територіального органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, державного господарського об’єднання, підприємства, установи, організації покладених на нього завдань порушувати питання про притягнення його до відповідальності згідно із законодавством;

6.5 залучати в установленому порядку для перевірок роботи атестованих судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ і здійснюють судово-експертну діяльність на підставі свідоцтва Мін’юсту та внесені до державного Реєстру атестованих судових експертів, кваліфікованих судових експертів науково-дослідних установ судових експертиз, підпорядкованих Мін’юсту;

6.6 уносити до Мін’юсту пропозиції щодо призначення дисциплінарного провадження відносно судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, здійснюють свою діяльність на підставі свідоцтва Мін’юсту та внесені до Державного реєстру атестованих судових експертів.

7. Управління юстиції взаємодіє з територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на відповідній території з питань, віднесених до його компетенції.

8. Управління юстиції у межах своєї компетенції видає накази, організовує і контролює їх виконання.

9. Начальники управлінь юстиції призначаються на посади за погодженням з головами відповідних місцевих державних адміністрацій та звільняються з посад Міністром юстиції України за поданням начальника відповідного головного територіального управління юстиції.

Начальник управління юстиції має заступників, у тому числі: заступника начальника управління юстиції з питань державної реєстрації або заступника начальника управління юстиції – начальника відділу державної реєстрації актів цивільного стану (при наявності в структурі управління юстиції лише відділу державної реєстрації актів цивільного стану) та заступника начальника управління юстиції – начальника відділу державної виконавчої служби або заступника начальника управління юстиції (при наявності в структурі управління юстиції двох та більше відділів державної виконавчої служби).

Заступники начальників управлінь юстиції призначаються на посади та звільняються з посад Міністром юстиції України за поданням начальника відповідного головного територіального управління юстиції.

У випадку, якщо призначення особи на посаду заступника начальника управління юстиції здійснюється за результатами конкурсного відбору, Міністр юстиції України призначає таку особу за рекомендацією кадрової комісії.

10. Начальник управління юстиції:

10.1 очолює управління юстиції, здійснює керівництво його діяльністю і підвідомчими органами та установами юстиції, представляє управління юстиції у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями та несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності управління юстиції перед Міністром юстиції України та головним територіальним управлінням юстиції;

10.2 організовує роботу управління юстиції, підвідомчих органів і установ юстиції на виконання завдань, покладених на Мін’юст, його територіальні органи;

10.3 забезпечує виконання управлінням юстиції Конституції та законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мін’юсту та головного територіального управління юстиції, доручень Міністра юстиції України;

10.4 звітує перед головним територіальним управлінням юстиції щодо виконання покладених на управління юстиції завдань та планів роботи;

10.5 вносить начальнику головного територіального управління юстиції пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад своїх заступників, а також пропозиції про їх заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності;

10.6 вносить начальнику головного територіального управління юстиції подання щодо призначення на посади та звільнення з посад державних службовців, призначає на посади та звільняє з посад службовців і робітників управління юстиції;

10.7 вносить начальнику головного територіального управління юстиції на затвердження структуру та штатний розпис управління юстиції;

10.8 затверджує положення про структурні підрозділи і посадові інструкції працівників апарату управління юстиції;

10.9 вносить начальнику головного територіального управління юстиції пропозиції щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців та працівників управління юстиції за погодженням із відповідним заступником начальника управління юстиції;

10.10 розподіляє обов’язки між своїми заступниками;

10.11 затверджує правовий висновок з питань легалізації об’єднань громадян та інших громадських формувань, підписує відповідний наказ та свідоцтво або довідку. На час тимчасової відсутності спеціаліста районного управління юстиції у м. Києві та м. Севастополі готує, підписує та затверджує правовий висновок.

10.12 здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

11. Управління юстиції утримується за рахунок Державного бюджету України.

Структуру, штатний розпис та кошторис управлінь юстиції затверджують відповідні начальники головних територіальних управлінь юстиції у межах, визначених Мін’юстом.

12. Управління юстиції є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

Заступник
директора Департаменту –
начальник Управління
конституційного
та адміністративного
законодавства                                                                                                                  І.І. Чипенко